Cadrul legal
Despre noi

Cadrul legal în baza căruia Institutul Național al Patrimoniului funcționează:

Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului
 
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice
 
Legea nr. 6/2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial
 
Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial
 
Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional
 
Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

HOTĂRÂRE nr. 830 din 27 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
 
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
 
Hotărârea Guvernului nr. 886/2008 pentru aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile
 
Hotărârea Guvernului nr. 1.502/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice şi modalităţile de percepere, încasare, virare, utilizare şi evidenţiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia

Descoperă
Articole similare